PS1022 - Psicologia Educativa

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Introducció: Conceptualització de la Psicologia Educativa; La psicòloga-psicòleg educatiu/orientador.

Tema 1. Teories y paradigmes rellevants en el estudio de la psicologia de la educació 

-          1.1 Teories sistèmiques

-          1.2 Teories de la comunicació

-          1.3 Conductisme

-          1.4 Cognitivisme

-          1.5 Socio-Constructivisme

Tema 2: L'alumne-a com a element clau i protagonista del seu aprenentatge.

-          2.1 Variables afectives i motivacionals

-          2.2 Variables cognitives

-          2.3 La atenció a la diversitat entre el alumnat

Tema 3: El professor-a com a element clau i dinamitzador de la situació educativa

-          3.1 Variables afectives i motivacionals

-          3.2 Processos de pensament del docent i expectatives

Tema 4: Les relacions interpersonals a l'aula. La convivència escolar. 

-          4.1 La configuració del entorn de aprenentatge

-          4.2 La construcció social del coneixement i el treball en grup 

-          4.3 Anàlisis de les relacions interpersonals a l'aula

-          4.4 Disciplina escolar

-          4.5 Agressivitat i violència escolar; el fenomen bullying

Tema 5: Les relacions Família-Escola

-          5.1 La diversitat estructural de les famílies

-          5.2 La diversitat cultural de les famílies

-          5.3 Promoció de les relacions Família-Escola