PS1013 - Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

- EXAMEN DE TEORIA FINAL (PROVA OBJECTIVA): 40 % de la qualificació. És imprescindible per a aprovar la teoria haver obtingut 20 punts sobre 40.

- PROJECTE DE CURS: 30 % DE LA QUALIFICACIÓ.
És imprescindible obtenir 20 punts sobre 30 per a aprovar el projecte.

- Observació/execució de tasques i pràctiques: 20 % DE LA QUALIFICACIÓ.
És imprescindible obtenir 10 punts sobre 20 per a aprovar l'execució de tasques i pràctiques.

- Resolució d'exercicis i problemes: 10% de la nota. No cal un mínim per a aprovar.

 

Article 11. Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de «zero» en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de «zero» en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.

Criteris de presentació a l'assignatura

L'estudiantat o estudianta que realitze l'examen de teoria final, i que presente el projecte, i execute les tasques i pràctiques serà qualificat en les actes. Qui no realitze qualsevol d'aquestes tres proves apareixerà en les actes com a «no presentat» o «no presentada».

Segona convocatòria del curs acadèmic

La nota obtinguda en la resolució d'exercicis i problemes, així com la de la resta de proves superades, es guarda per a la segona convocatòria ordinària del curs. Si se suspèn el projecte i/o les tasques pràctiques, s’ha de pactar un nou treball de recuperació durant el període oficial de revisió de l'examen final de la primera convocatòria.