PS1012 - Psicologia de l'Aprenentatge

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

A. PROGRAMA TEÒRIC

1. Caracterització de l'aprenentatge: teories, definició i aspectes metodològics de l'estudi experimental de l'aprenentatge.

1.1. Antecedents històrics de la psicologia de l'aprenentatge.

1.2. Neoassociacionisme cognitiu.

1.3. Definició d'aprenentatge.

1.4. Aspectes metodològics de l'estudi de l'aprenentatge.
 

2. Aprenentatges no associatius: habituació i sensibilització.

2.1. La conducta suscitada.

2.2. Els reflexos: efectes de l'estimulació repetida.

2.3. L'habituació.

2.4. La sensibilització.

2.5. Teories de l'habituació i la sensibilització.3. Aprenentatge de relacions entre esdeveniments: detecció de la covariació entre successos.

3.1. Condicionament excitatori: anticipació d'un succés.

3.2. Situacions experimentals de condicionament excitatori.

3.3 Mesurament de la resposta condicionada

3.4. Condicionament inhibitori: predir l'absència d'un succés.

3.5. Procediments de condicionament inhibitori.

3.6. Mesurament de la inhibició condicionada.


4. Aprenentatge de relacions entre esdeveniments: variables i fenòmens del condicionament clàssic.

4.1. La importància del temps en el condicionament clàssic.

4.2. Facilitació del condicionament per una clau intermèdia.

4.3. Altres condicions per a l'adquisició: relació de contingència.

4.4. Característiques de l'EC i de l'EI que afecten al condicionament.

4.5. El paper de l'experiència prèvia i del context.

4.6. Fenòmens del condicionament clàssic.

4.7. El condicionament d'estímuls compostos: el model de Rescorla-Wagner.5. Aprenentatge de relacions entre la conducta i les conseqüències: la contingència resposta-conseqüència i paràmetres del condicionament instrumental apetitiu.

5.1. Concepte i termes bàsics del condicionament instrumental.

5.2. Adquisició de la resposta instrumental

5.3. Procediments de condicionament instrumental.

5.4. Paràmetres del condicionament instrumental apetitiu.

5.5. Programes simples de reforçament intermitent.

5.6. Programes concurrents: la llei d'igualació.6. Aprenentatge de relacions entre la conducta i les conseqüències: el condicionament instrumental aversiu i supressió de la resposta..

6.1. Metodologia del procediment de fugida/evitació.

6.2.Tipus de procediment de fugida/evitació.

6.3. Metodologia del procediment del càstig.

6.4. Variables i efectes "indesitjables" que influeixen en l'eficàcia del càstig.

7. El control de la conducta pel estímul .

7.1. Identificació i medició del control d'estímuls.

7.2.El gradient de generalització.

7.3. Factors de la conseqüència i de la resposta en el control d'estímuls.

7.4. Efectes de l'entrenament de discriminació en el control d'estímuls.

7.5. El fenomen del desplaçament del vèrtex.


8. L'extinció del condicionament clàsic i instrumentals.

8.1. Factors que afecten a l'extinció de la resposta condicionada pavloviana.

8.2. Variables que influeixen en l'extinció de la resposta instrumental.

8.3. Extinció i aprenentatge original.

8.4. L'extinció suposa l'adquisició d'un nou aprenentatge?

8.5. Mecanismes de l'extinció.9. El paper de la consciència en el condicionament humà.

9.1. Consciència de la contingència EC-EI i condicionament clàssic.

9.2. Condicionament clàssic no conscient.

9.3.. Aprenentatge avaluatiu i consciència.

9.4. Consciència de la relació causa-efecte i condicionament operant.

9.5. Condicionament operant no conscient.

9.6. Judicis de contingència: percepció de la relació causal.


10. Aprenentatge per observació i reforçament vicari.

10.1. Aprenentatge vicari i imitació.

10.2. La teoria socio-cognitiva.

10.3. Efectes de  l'aprenentatge per observació.

10.4. Factors que afecten a la probabilitat d'imitació.

10.5. Reforçament i càstig vicari.

10.6. L'aprenentatge observacional i l'adquisició de conductes desadaptatives: el comportament agressiu.

10.7. L'autoobservació: desenvolupament de l l'autoregulació i  l'autoeficàcia.11. Comportament desadaptatiu: fòbies i indefensió apresa.

11.1. El condicionament aversiu i el comportament fòbic.

11.2. La influència de l'aprenentatge observacional en el condicionament d'estímuls fòbics.

11.3. El comportament fòbic.

11.4. La indefensió apresa: conceptes i metodologia

11.5. Aspectes i conseqüències de la indefensió apresa en humans.

11.6. Estil explicatiu: Atribucions.


12. Aprenentatges complexos: perceptiu, de destreses motores, d'habilitats cognitives i de conceptes.

12.1. Aprenentatge perceptiu.

12.2. Aprenentatge de destreses motores.

12.3. L'adquisició de la perícia o execució experta.

12.4. L'aprenentatge d'habilitats cognitives.

12.5. La formació de conceptes.


B. PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

Pràctica 1. Aprenentatges no associatius: l'habituació.

Pràctica 2. Simulació del procediment de condicionament clàssic de Pavlov.

Pràctica 3. La raó de supressió.

Pràctica 4. Aversió al sabor i relacions de pertinència entre l'EC i l'EI.

Pràctica 5. El model matemàtic de Rescorla-Wagner.

Pràctica 6. Simulació del procediment de bloqueig.

Pràctica 7. El registre acumulatiu de programes simples de reforçament intermitent.

Pràctica 8. Emmotllament de la resposta de pressió de la palanca.

Pràctica 9. Intensitat del càstig i supressió de la resposta.

Pràctica 10. Extinció i recuperació espontània.

Pràctica 11. El fenomen del desplaçament del vèrtex.

Encara que aquesta és la relació dels temes teòrics i les pràctiques previstes per a l'assignatura durant el curs acadèmic, el professorat podrà incrementar, disminuir i/o modificar el nombre i el contingut dels temes i les pràctiques en funció de factors contextuals (nombre d'alumnes, ritme d'aprenentatge, aprofundiment en temes de gran interès per als i les alumnes, adquisició de nou programari i maquinari, etc.) i variables temporals.