PS1008 - Mètodes i Tècniques d'Investigació

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

INTRODUCCIÓ

Tema 1. Ciència, Psicologia i el procés d’investigació científica

 • Ciència i coneixement científic
 • La investigació científica en Psicologia
 • El procés d'investigació científica en Psicologia
 • Problemes, hipòtesi i variables
 • Mètodes o estratègies, dissenys i tècniques
 • La investigació cuantitativa, cualitativa i mixta

PART 1. LA INVESTIGACIÓ CUANTITATIVA

Tema 2. La investigació experimental

 • Característiques
 • El control experimental
 • La validesa en la investigació
 • Classificació dels dissenys experimentals: unifactorials i factorials

Tema 3. La investigació n=1 o de cas únic

 • Característiques
 • Estructura bàsica
 • Dissenys n=1

Tema 4. La investigació quasi-experimental

 • Característiques
 • Dissenys pre-experimentals
 • Dissenys quasi-experimentals

Tema 5. La investigació ex post facto

 • Característiques
 • Dissenys retrospectius
 • Dissenys prospectius

Tema 6. La investigació per enquesta

 • Característiques
 • Dissenys d’enquesta
 • Mostreig
 • Procediments de recollida de informació

Tema 7. La investigació observacional

 • Característiques
 • Categorització
 • Mostreig
 • Registre
 • Mètrica de la observació
 • Control de la qualitat de les dades

PART 2. LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA I MIXTA

Tema 8. La investigació qualitativa i mixta

La investigació qualitativa

 • Característiques
 • Mètodes d’investigació qualitativa
 • Tècniques qualitatives
 • Tractament qualitatiu de dades

La investigació mixta

 • Característiques
 • Dissenys mixtos

PART 3. INFORMES I ÈTICA

Tema 9. Els informes científics i la ètica en la investigació

 • Estructura de l’informe d’investigació segons l’APA
 • Presentació d’informes científics
 • Ètica i investigació