PS1007 - Psicologia Evolutiva I (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura consta de sis crèdits ECTS (que suposen aproximadament unes 59 hores presencials i 91 hores de treball no presencials per a l'estudiantat), distribuïts en classes teòriques, classes de problemes, classes de laboratori, seminaris i tutories docents, el format de les quals i l'organització s'explicaran convenientment en la sessió de presentació. Per al bon funcionament d'aquestes classes, es considera convenient combinar el treball individual de lectura i estudi amb un treball cooperatiu en grups de quatre o cinc persones com a màxim.