PS1007 - Psicologia Evolutiva I (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

La valoració final de l'assignatura s'efectuarà sobre la base de tres elements: 1) Un examen de continguts de caràcter teòric i pràctic que es farà al final del semestre (el valor del qual equivaldrà al 70% de la nota final); 2) La realització de dos informes de pràctiques (el valor conjunt de les quals equivaldrà al 20% de la nota final), i 3) L'avaluació dels seminaris (10% de la nota final). És important tenir present que s'ha d'haver obtingut un mínim d'un 4 (sobre 10) en l'examen teòric-pràctic perquè els components 2 i 3 de l'avaluació contínua siguen sumats. Serà igualment necessària, per a la superació de l'assignatura, la correcta realització d'aquelles activitats i/o treballs que tinguen lloc o es deriven de la realització de les sessions pràctiques. Els detalls més específics seran explicats pel professorat de l'assignatura en la sessió de presentació. Finalment, convé saber que aquells alumnes i alumnes que obtinguen una puntuació superior a 9 en la valoració final de l'assignatura (havent obtingut una nota mínima de 9 en l'examen escrit) podran presentar-se a l'examen de matrícula.

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."

Els/les estudiants que realitzin l´examen escrit es consideraran com presentats/des a la convocatòria oficial corresponent.