PS1007 - Psicologia Evolutiva I (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels distints models teòrics de la Psicologia

E03 - Coneixement i comprensió dels processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

Resultats d'aprenentatge

Processar eficaçment informació nova sobre psicologia del desenvolupament presentada en forma oral i/o escrita

Planificar treballs de camp utilitzant els dissenys experimentals clàssics en psicologia del desenvolupament

Identificar les principals fites del desenvolupament durant la infància i l’adolescència

Elaborar ressenyes o resums crítics d’articles i llibres que tracten continguts relacionats amb el desenvolupament psicològic

Dissenyar, realitzar i analitzar una observació sistemàtica amb xiquets

Dissenyar, realitzar i analitzar una entrevista amb xiquets en edat preescolar (mètode clínic)

Conèixer les teories i models més importants en psicologia del desenvolupament, els seus usos i les seues limitacions

Conèixer i comprendre la importància de les principals fites del desenvolupament durant la primera infància