PS1005 - Neurobiologia de la Conducta (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia està basada en: Classes teòriques; Pràctiques d'Aula; Pràctiques de Laboratori; Seminaris i Tutories.


1) La lliçó magistral és l'eix central de les CLASSES TEÒRIQUES. 
2) LES PRÀCTIQUES D'AULA tenen com a objectiu aprofundir en l'estudi i complementar alguns dels temes que són impartits durant les classes teòriques, però des d'una perspectiva aplicada. . El desenvolupament d'aquestes pràctiques correspon a la metodologia de resolució de problemes. Per a dur-les a terme l'estudiant ha d'analitzar i discutir la informació que es present en classe o que es proveïsca a través de l'aula virtual, a voltes en grup i a voltes de forma individualitzada. L'estudiant ha de manejar recursos bibliogràfics procedents de bases de dades informatitzades (*PubMed, Google *Scholar, etc.), pàgines web específiques i vídeos relacionats amb aqueixos temes, a més dels manuals bàsics d'estudi.

S'abordaran els temes que es presenten a continuació:

 1) Com avaluar la autoconsciencia?

Tipus de treball: EN GRUP

Objectiu de l'Activitat: Millorar l'aprenentatge del tema 3.


2) Riscos de l'ús de la memòria humana en els processos judicials. Per què no serveix la memòria biològica com a prova?.
Tipus de treball: EN GRUP 
Objectiu de l'Activitat: Millorar l'aprenentatge del tema 5.


3) trastorns del cervell
Tipus de treball: EN GRUP 
Objectiu de l'Activitat: Aprofundir en la plasticitat del cervell

3) PRACTIQUES DE LABORATORI
Les pràctiques de laboratori tenen un doble objectiu. En primer lloc, l'objectiu general de les pràctiques de laboratori amb model animal és que els alumnes es familiaritzin amb l'aplicació del mètode experimental a les preguntes plantejades pels neurobiòlegs han de conducta. És que els estudiants poden seguir de prop i participar en la planificació de la qüestió científica, en la formulació d'hipòtesis i disseny experimental, així com, en el desenvolupament d'un experiment a petita escala. Aquest experiment intentarà l'alumne o l'alumne per aprendre més sobre la base neurobiológica de conducta. Els estudiants tindran l'oportunitat d'aprendre a observar com certs tractaments farmacològics i condicions ambientals modificar la conducta exploratòria o processos d'aprenentatge i motivació. La metodologia per al desenvolupament de la pràctica es basa en l'anàlisi de casos. Requereix treballar en grups de 5 o 6 persones. La tasca del grup consisteix en la visualització d'un vídeo en el qual hi va gravar un experiment sobre alguns dels temes proposats. El grup ha generar la pregunta investigat, hipòtesis derivats, establir el disseny experimental, avaluar les variables dependent i preparar els resultats amb l'estadística descriptiva i representació gràfica. 

En segon lloc, l'objectiu de les pràctiques es discuteixen on articles científics i comunicats de premsa de derivats és promoure la presentació d'articles científics de rellevància al tema i comparar-los amb comunicats de premsa publicada en mitjans de comunicació nacionals i internacionals. Amb el coneixement que tenen els estudiants, la discussió en grups dels continguts d'articles científics s'animarà i s'avaluaran críticament la publicació periodística per tal de determinar si els periodistes fer un bon treball de divulgació científica. 

Per el laboratori 1, es tratará un dels temes següents són descrits a continuació: 

1) L'aparell locomotor: conducta motora EXPLORATORIA en camp obert: regulació DOPAMINÈRGICA  i ADENOSINERGICA 

2) Valoració de emotions aversives en el laboratori. Respostes emocionals condicionades: Condicionament induït per FÀRMACS i ESTÍMULS AVERSIUS 

4) L'aprenentatge instrumental i motivació: BASES NEURALS de conducta motivada: elecció INSTRUMENTAL basat en el cost de resposta. 

Laboratori 2: Divulgació I: importància de la divulgació científica: avantatges i desavantatges de la divulgación científica

Laboratori 3: Divulgació II: Exposició d'articles periodístics sobre Neurociència i les seves crítiques comparatives dels articles científics que han donat lloc a les notícies

4) SEMINARIS

L'objectiu dels seminaris és la discussió en grup de temes de *neurobiología de la conducta que per la seua naturalesa tinguen una clara repercussió social. La discussió es farà en grup sobre la base de textos o vídeos i serà guiada pel professorat sobre la base de preguntes específiques. Es discutiran dos dels temes proposats.
Examples de temes per la discussió:
1) Plasticitat d'cervell 
2) Terapia musical i enfermetat de Parkinson


5) TUTORIES
Durant la tutories l'alumne realitzarà i corregirà els temes dels exàmens d'avaluació contínua. Es desenvolupen en l'aula i impliquen treball individual.