PS1002 - Tecnologies de la Informació i Fonts Documentals en Psicologia (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

1. L'entorn de treball

Introducció bàsica a l'ordinador. Fonaments bàsics dels sistemes operatius.

2. Cerca d'informació en Internet

Navegadors. Correu electrònic. Motors de cerca.

3. Processador de text

Maneig bàsic. Ús de l'ajuda. Edició. Format.

4. Realització de presentacions.

Maneig bàsic. Gestió de textos. Inserció de gràfics. Animacions.

5. Informació, comunicació i documentació.

Documentació científica. La informació científica i la comunicació científica. Concepte de document.  L'anàlisi documental. Normativa científica.

6. Fonts documentals.

Principals fonts d'informació en psicologia. Fonts primàries en psicologia. Fonts secundàries en psicologia. Metabuscador.

7.Tecnologies i ús de la informació.

Concepte de base de dades documental. Bases de dades en psicologia i publicacions electròniques. Revistes i llibres electrònics. Sistemes de gestió de dades bibliogràfiques.

8. Institucions i sistemes d'informació documental.

Centres de documentació en psicologia. Els repositoris. American Psychological Association (APA). Clarivate Analytics. British Library. Altres centres.