CS1032 - Cooperació Judicial i Policial Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen oral

60%

Resolució de casos

30%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació


a) Resolució de casos pràctics amb un valor de de el 30% de l'assignatura. b) Una prova oral, constituint el resultat final de la mateixa d'un 60% de la qualificació de l'alumne. c) L'elaboració d'un treball acadèmic o activitats complementàries, que determinarà el 10% restant de la qualificació. Si l'alumne opta per fer la prova teòrica i la realització de les activitats complementàries, l'assignatura es considerarà superada quan obtingui un 5 entre les dues parts (3 punts en la teoria i 2 punts en la pràctica). Si bé és possible superar l'assignatura només realitzant la prova teòrica i, en aquest cas arribar al màxim d'un 6. Es considera que l'alumne s'ha presentat a una convocatoria quan aquest es presenti a l'examen teòric.