DR1038 - Sociologia Jurídica

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Conceptes bàsics de sociologia.

-1.1. La sociologia com a ciència

-1.2. Socialització

-1.3. Conformitat i desviació

-1.4. Estratificació social

-1.5. Grups i organitzacions

-1.6. Política, govern i estat

-1.7. Revolucions i moviments socials

-1.8. Canvi socialTema 2. Definició de la sociologia del dret.

-2.1. Concepte de la sociologia del dret: les tesis de *Kelsen, *Weber i *Luhmann

-2.2. Normes convencionals i normes jurídiques

-2.3. Monisme estatal i pluralisme jurídic

-2.4. Definició i mesura de la cultura legal

-2.5. L'anàlisi funcional del dret

 

Tema 3. El mètode de la sociologia del dret

-3.1. Característiques del mètode sociològic

-3.2. La investigació sobre documents

-3.3. La cerca dels fets: investigació qualitativa

-3.4. La cerca dels fets: investigació quantitativa

-3.5. Les diferents tècniques estadístiques

-3.6. Bases de dades i fonts d'informació soci-jurídica a EspanyaTema 4. Principals aportacions de la sociologia del dret.

-4.1. Els primers sociòlegs del dret i la consolidació de la disciplina

-4.2. Investigacions sobre relacions contractuals

-4.3. Investigacions sobre operadors jurídics

-4.4. Investigacions sobre dret públic

-4.5. La sociologia dels drets humans

 

Tema 5. Aplicacions pràctiques actuals de la sociologia del dret

-5.1. La sociologia aplicada al contracte

-5.2. La sociologia aplicada a la jurisdicció

-5.3. La sociologia aplicada a la legislacióTema 6. L'anàlisi d'impacte normatiu (*AIN) com a desenvolupament de la sociologia jurídica

-6.1. La tendència internacional cap a la millora reguladora i el *AIN

-6.2. Millors pràctiques en el dret comparat

-6.3. La regulació del *AIN a Espanya

-6.4. Les mancances de l'avaluació ex post de l'efectivitat de la regulació

-6.5. Propostes metodològiques per a l'evolució del *AIN