DR1038 - Sociologia Jurídica

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es planteja amb una orientació marcadament pràctica i per tant el 50% de les hores presencials es dedicaran a l'exposició del temari (lliçons magistrals obertes constantment al debat i la interacció) i el 50% a la iniciació a la investigació, formant-se a aquest efecte grups temàtics. L'objectiu és que en finalitzar el curs els estudiants siguen capaços d'avaluar l'impacte social de les normes jurídiques per mitjà de les tècniques empíriques d'investigació pròpies de la sociologia jurídica, particularment segons el model de l'anàlisi d'impacte normatiu. L'exposició del temari s'orientarà a dotar als estudiants dels coneixements i antecedents bàsics que els permeten investigar per si mateixos qüestions d'efectivitat de la regulació.