DR1038 - Sociologia Jurídica

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

L'avaluació tindrà dues parts: examen del coneixement del temari i realització d'un cas pràctic. Totes dues parts són necessàries per a superar l'assignatura. L'examen (que suposa un 75% de la nota final) s'avaluarà de 0 a 10 i serà necessari obtindre almenys un 4.5 perquè puga sumar-se la nota del cas pràctic, que té un 25% en la qualificació final. En cas de suspendre l'examen però havent-se realitzat el cas pràctic la qualificació d'aquest es conservarà per a la següent convocatòria. La realització del cas pràctic és imprescindible, no pot superar-se l'assignatura únicament amb la qualificació de l'examen.