DR1038 - Sociologia Jurídica

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

42 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E13 - Capacitat per a avaluar l’ordenament jurídic com a sistema, les ideologies i metodologies que ho substancia i la seua eficàcia social.

E24 - Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).

E25 - Desenvolupament de la capacitat de treballar en equip.

E27 - Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Resultats d'aprenentatge

Interpretar correctament els resultats de la investigació sociojurídica (enquestes, estadístiques, etc.).

Conèixer el mode sociològic d’anàlisi del dret com a complement necessari en la dogmàtica jurídica.

Aplicar tècniques d’anàlisi sociològica del dret a nivell elemental.