DR1034 - Història del Dret Foral Valencià

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

1. Classes presencials amb explicació per part del professorat de cada tema, discussió, i comentaris a textos legislatius i literatura jurídica

2. Pràctiques consistents en la realització d'un treball no presencial, tutoritzat pel professorat

3. Tutorització presencial i virtual

4. Altres (orientació bibliogràfica i documental, recerca en bases informatitzades)