DR1034 - Història del Dret Foral Valencià

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

E4 - Capacitat per a analitzar les distintes formes de creació del dret i les seues institucions en la seua evolució històrica i avaluar-les en la seua realitat actual

G2 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

Resultats d'aprenentatge

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments avançats en l’àmbit del dret foral valencià.

Conèixer els canvis institucionals valencians al llarg de la història.

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’àmbit del dret foral valencià.

Analitzar críticament la normativa historicojurídica valenciana.