DR1031 - Dret Probatori

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Perquè l'estudiant puga adquirir les competències genèriques i específiques detallades en esta guia, la metodologia a utilitzar es dividix en:

 

1) Activitats en l'aula, amb participació i supervisió directa del professor, concretant-se en:

a) Sessions teòriques, per a l'exposició dels continguts teòrics que conformen la matèria.El professor exposarà i explicarà aquells elements fonamentals que han de guiar els estudiants en l'estudi i comprensió de la matèria.L'estudiant, per la seua banda, ha de comprometre's activament en el procés de

Aprenentatge per mitjà de la lectura, prèvia a l'explicació del professor, o en classe, en funció de l'organització del temps docent, d'aquells materials, manuals, monografies o textos proporcionats o indicats prèviament; i

b) Sessions pràctiques, consistixen en diverses activitats, principalment la resolució de casos pràctics relacionats amb els continguts explicats en les classes teòriques, completant-se si és el cas amb el comentari de sentències o de notícies de premsa, l'anàlisi de determinats actes processals, la simulació de juís, etc.A través de les quals l'estudiant haurà de desenrotllar les competències abans assenyalades.

Estes activitats podran, al seu torn, o bé servir de complement a l'exposició dels coneixements teòrics realitzada pel professor, o bé centrar-se en punts concrets del programa de l'assignatura que no vagen a ser objecte d'exposició pel professor.

Estes activitats seran participatives i cada professor assenyalarà, si és el cas, quins seran objecte d'avaluació.A través de les mateixes s'introduirà i habituarà l'estudiant en el

Maneig d'aquells materials i tècniques propis de la disciplina.

 

2) Activitats fora de l'aula, amb una certa supervisió – Depenent de l'activitat – Per part del professorats, concretant-se en:

 

a) Activitats complementàries: Com ara seminaris, tutories col·lectives, visites a jutjats i institucions públiques, etc.Es programaran en el context de l'assignatura i consistiran en activitats específiques de l'assignatura o de caràcter interdisciplinari o transversal, i sempre en coordinació amb els grups de la mateixa assignatura o amb altres

Assignatures.Si és el cas, el professor haurà d'assenyalar si són objecte d'avaluació.

 

b) Activitats dirigides: Tant per al seguiment de l'exposició teòrica com de la realització de les activitats aplicades, el professor indicarà quines lectures, busca de sentències o preparació de casos, etc., realitzarà l'estudiant.

Encara que no siguen objecte de treball en l'aula, el professor també podrà programar, dins del volum de treball de l'estudiant, altres activitats que servisquen per a reforçar o repassar els coneixements adquirits per l'estudiant.

 

Per a garantir l'efectivitat i resultats d'estes activitats se celebraran tutories en grup reduït perquè el professor puga supervisar correctament el treball dels estudiants, completant igualment el treball no presencial.