DR1031 - Dret Probatori

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

30%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

La prova final es coupon d'un examen teórico (valor 6 punts) i un cas pràctic (valor 3 punts). L'estudiant hará d'haver superat amb un 3 (sobre un total de 6 punts) l'examen teòric i con 1,5 punta (sobre 3) l'examen pràctic.


La nota final es completará amb la realització d'un tribal final, de carácter voluntario, amb puntuación màxima de 1 punto.En el cas de realitzar el treball, podrà guardar la nota per a la segona convocatòria. Així mateix es podrà presentar un treball voluntari en la segona convocatòria. 

La nota máxima que es pot obtenir sense realitzar el treball finall és de 9 punts.