DR1017 - Dret Mercantil I

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia combinarà l'exposició dels continguts teòrics amb la realització d'exercicis pràctics en la classe, sense perjuí d'altres activitats que els professors de cada grup puguen determinar. Existirà un aula virtual de l'assignatura.