DR1016 - Introducció al Dret Processal

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

I. PART GENERAL DEL DRET JURISDICCIONAL

(Jurisdicció, acció i procés)

 

Capítol I

Evolució i contingut

 

Lliçó 1ª.- Fonament, Evolució i continguts de la Disciplina en el Segle XXI.

 

Capítol II

Poder judicial i jurisdicció

 

Lliçó 2ª.- poder judicial. Potestat jurisdiccional i funció jurisdiccional.

Lliçó 3ª.- poder judicial. Principis objectius del Poder Judicial: Unitat, exclusivitat i jutge legal.

Lliçó 4ª.- Tribunals especials constitucionals.

Lliçó 5ª.- Tribunals Supranacionals.

Lliçó 6ª.- Extensió i límits de la jurisdicció.

 

Capítol III

Organització

 

Lliçó 7ª.- Òrgans judicials: classes, organigrama i competències en general.

Lliçó 8ª.- Estatut de Jutges i Magistrats. Els principis subjectius essencials: independència i responsabilitat. El personal no jurisdiccional i l'Oficina Judicial.

Lliçó 9ª.- Òrgans de Govern del Poder Judicial.

 

Capítol IV

Tutela judicial efectiva

 

Lliçó 10ª.- El dret de la persona a accedir davant d'un tribunal.

Lliçó 11ª.- L'assistència jurídica gratuïta.

 

Capítol V

el procés

 

Lliçó 12ª.- Qüestions generals.

Lliçó 13ª.- Els principis del procés civil.

Lliçó 14ª.- Els principis de el procés penal.

 

Capítol VI

Actes processals i normes processals

 

Lliçó 15ª.- Actes processals. Concepte i requisits. Classes d'actes processals.

Lliçó 16ª.- Fonts de el Dret Processal. Eficàcia temporal i en l'espai de les normes processals.

 

Capítol VII

Tutela efectiva no judicial: ADR

 

Lliçó 17ª.- Mitjans de solució de conflictes no judicials ni processals: de la negociació a la mediació.

Lliçó 18ª.- Tutela efectiva processal no judicial: l'arbitratge.

 

 

II. DRET PROCESSAL CIVIL

(Conceptes Generals i Pressupostos Processals)

 

Capítol I

Història

 

Lliçó 19ª.- Història del procés civil i de la seva reforma. Tipus de processos en la LEC.

 

Capítol II

Pressupostos processals i objecte del procés de declaració

 

Lliçó 20ª.- La competència civil.

Lliçó 21ª.- Les parts: Capacitat.

Lliçó 22ª.- Les parts: legitimació.

Lliçó 23ª.- Pluralitat de parts.

Lliçó 24 ª.- L'objecte del procés de declaració.

 

Capítol III

Activitats prèvies no jurisdiccionals

 

Lliçó 25ª.- Activitats d'estratègia processal i activitats prèvies al procés.