DR1016 - Introducció al Dret Processal

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

S'entendrà presentat l'estudiant que comparega a la realització de l'examen teòric

L'estudiant haurà d'haver superat amb un 3 (sobre un total de 7 punts) l'examen teòric per a poder almenys realitzar l'examen pràctic.

A la segona convocatòria no es guardarà cap de les notes que s'hagin obtingut en qualsevol de les parts de l'examen.