DR1016 - Introducció al Dret Processal

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E16 - Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

G2 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

Resultats d'aprenentatge

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments bàsics de caràcter processal.

Conèixer i aplicar els principis bàsics de la jurisdicció, l’acció i el procés per a una bona pràctica.

Conèixer els principis i fonaments del sistema judicial espanyol, els conceptes bàsics jurisdicció, acció i procés i la teoria general dels actes processals

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’àmbit jurisdiccional.