FC1031 - Gestió Bancària

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1: El negoci bancari

1.1 Ingressos i despeses: el marge del negoci bancari.

1.2 L'activitat bancària: segments

1.3 Estats financers bancaris: principals ràtios.

Tema 2: Estructura temporal de tipus d'interès

2.1 Importància de la corba de tipus d'interès.

2.2 La utilització de la corba de tipus d'interès.

2.3 Fonaments de càlcul.

Tema 3: Els riscos bancaris I

3.1 Mapa de riscos bancaris.

3.2 Tractament del risc de crèdit en les normes de Basilea.

Tema 4: Les operacions de crèdit

4.1 Retail, corporate i project finance: característiques i riscos.

4.2 Concessió d'una facilitat creditícia.

4.3 Seguiment d'operacions.

Tema 5: Els riscos bancaris II

5.1 Tractament dels riscos de mercat en les normes de Basilea.

5.2 Tractament del risc operacional en les normes de Basilea.

5.3 Tractament del risc de liquiditat en les normes de Basilea.

Tema 6: Cobertura del risc d'interès

6.1 Conceptes bàsics: ALM.

6.2 Variació en el marge: el GAP d'interessos.

6.3 Variació en el valor patrimonial: el GAP de durada.

Tema 7: Cobertura del risc de liquiditat

7.1 Les polítiques de gestió de liquiditat.

7.2 El GAP de liquiditat.