FC1031 - Gestió Bancària

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació


La qualificació final de l'assignatura Gestió Bancària s'obtindrà de la següent manera:
 

  • Estudiantat que en l'examen escrit haja obtingut una nota inferior al 40 % de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació: la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'examen escrit.
  • Estudiantat que en l'examen escrit haja aconseguit una nota igual o superior al 40 % de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació: la qualificació final de l'assignatura serà el resultat de sumar la nota de l'examen escrit i les qualificacions obtingudes en l'altre apartat previst en l'avaluació (elaboració de treballs acadèmics).
  • Les activitats dutes a terme dins de l'apartat «Elaboració de treballs acadèmics» (que, com a màxim, poden ser el 30 % de la qualificació final) no són recuperables.

La superació de l'assignatura requereix l'obtenció d'una nota mínima de 5.

Es considerarà presentat l'estudiantat que estiga present en l'examen escrit.