Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

Par a aprovar l'assignatura cal:

a) Obtenir com a mínim un 25% del punts de l’examen escrit final, i

b) Obtenir com a mínim un 50% dels punts totals de l'assignatura, sumant les qualificacions de l’examen escrit final i totes les proves d'avaluació continua (Resolució d'exercicis/problemes, i Observació/execució de tasques i pràctiques).

Les proves d'avaluació continua referents a l'item "Observació/execució de tasques i pràctiques" (fins al 30%) son activitats no recuperables

Perquè un alumne/a es consideri presentat/da en una convocatòria, s'ha d'haver presentat a l'examen escrit.