Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ A LA DIRECCIÓ FINANCERA


1.1. Les finances corporatives

1.2. El director financer

1.3. Propietat i gerencia

1.4. La creació de valor i l'objectiu financer

1.5. Fonaments financers


TEMA 2. LA DECISIÓ DE FINANÇAMENT EN L'EMPRESA


2.1. Finançament empresarial i eficiència del mercat

2.2. El finançament a curt termini

            2.2.1. Operacions

            2.2.2. Cost

2.3. El finançament a llarg termini

            2.3.1. Recursos aliens

                        2.3.1.1. Tipologia

                        2.3.1.2. Costos

            2.3.2. Recursos propis

                        2.3.2.1. Externs

                        2.3.2.2. Internament generats

2.4. El cost mitjà ponderat de capital

2.5. Instruments de finançament alternatius


TEMA 3. LA DECISIÓ D'INVERSIÓ EN L'EMPRESA


3.1. Característiques financeres d'un projecte d'inversió

3.2. Criteris estàtics vs criteris dinàmics de selecció de projectes

3.3. La decisió d'inversió segons els criteris del VAN i la TIR

3.4. L'efecte de la inflació i dels impostos sobre la decisió d'inversió

3.5. La inversió en un context de racionament de capital: jerarquització de projectes

 

TEMA 4. EL SISTEMA FINANCER


4.1. Actius financers 

            4.1.1. Concepte i funcions dels actius financers

            4.1.2. Tipologia dels actius financers

4.2. Mercats financers

            4.2.1. Classificació dels mercats financers

            4.2.2. Mercats crediticis i mercats de valors

4.3. Intermediaris financers

            4.3.1. Entitats de crèdit

            4.3.2. Altres intermediaris financers