EC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

I. Procés a seguir en l'elecció del Treball de Final de Grau

El Departament d'Economia de la Universitat Jaume I publicarà un llistat de temes susceptibles de ser triats per l'estudiantat en el marc del TFG, els quals versaran sobre els diferents vessants que la dimensió de l'economia pot oferir. Al costat de cada tema, el Departament indicarà el nom del professor o de la professora responsable de la tutorització del treball.

Una vegada publicat el llistat, l'alumnat podrà sol·licitar tema i tutor, per ordre de nota mitjana d'expedient, utilitzant l'aplicació que la Universitat Jaume I té elaborada a l'efecte. A començaments del mes de novembre (data orientativa) el coordinador de l'assignatura convocarà una reunió on s'explicarà amb detall el procediment i penjarà la informació bàsica en l'aula virtual.


II. Aspectes formals

El TFG constitueix una carta de presentació de l'estudiant o estudianta que formarà part del seu currículum vitae i l'acompanyarà al llarg de la seua vida professional. Per això, en redactar el document final, han de cuidar-se tots els detalls, tant en el fons com en la forma, utilitzar un estil directe que no faça perdre el temps del lector, amb la solvència tècnica, rigor formal i profunditat que s'espera d'un professional en exercici.

Aspectes generals

 • El TFG ha de redactar-se en anglès amb una extensió d'entre 8.000 i 12.000 paraules (sense incloure-hi taules i gràfics), incloent-hi un resum que tindrà una extensió màxima de 150 paraules.
 • El TFG ha de comptar amb una estructura mínima que incloga índex, introducció, desenvolupament, conclusions i referències bibliogràfiques.
 • Tot el text ha d'estar mecanografiat amb un espai interlineal d'1,5 punts. El text estarà justificat, amb marges: 2,5 cm el superior i l'inferior, i de 3 cm els marges esquerre i dret.
 • El tipus de lletra serà Arial, cos 11, i les notes a peu de pàgina s'escriuran en font Arial, cos 10.
 • Les pàgines han d'estar numerades en aràbic, en la part inferior de la pàgina.
 • Caràtula i índex

La primera pàgina (portada) ha d'incloure:

 • El logotip de la FCJE (Que pot descarregar-se des de l'Aula Virtual)
 • El títol del treball
 • Nom i cognoms de l'autor o autora, l'adreça de correu electrònic, la titulació, grup i curs acadèmic
 • Nom i cognoms del tutor o tutora del treball
 • Resum; codis JEL, i si escau els agraïments a les persones i institucions que pogueren haver col·laborat en l'elaboració del TFG. Les pàgines següents inclouran l'índex del treball, que constarà de dues parts. En la primera es presentarà el paginat que fa referència als epígrafs del text i, en la segona, el corresponent a les taules, figures i gràfics, que han d'estar convenientment titulats.

Cos principal del text

A continuació, en pàgina separada, s'ha d'incloure de nou el títol del treball, seguit de la introducció, que justificarà i enunciarà els objectius del mateix, descriurà breument els resultats obtinguts i presentarà l'estructura del document, el disseny del qual correspon al seu autor o autora, d'acord amb el tema escollit i sota la supervisió del tutor o tutora. El treball inclourà una secció dedicada a les conclusions de l'estudi, la qual oferirà un resum dels resultats obtinguts i ha de destacar-ne la importància professional o acadèmica. Eventualment, l'autor reconeixerà les limitacions del treball en aquesta secció i valorarà les possibilitats d'ampliar l'estudi en el futur.

Taules i figures

S'han d'integrar en el document el més pròxim possible al lloc en el qual se citen. Han d'estar ordenades amb nombres aràbics, seguits de títols descriptius molt breus. Les dades de les taules han de presentar-se en columnes, amb un màxim de tres decimals. Els detalls importants apareixeran com a notes a peu de quadre, taula o gràfic.

Referències bibliogràfiques

Hauran de seguir el format recomanat per l'Associació Psicològica Americana (APA), que es pot consultar en https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/index.

Les referències bibliogràfiques s'han de situar al final del document i estaran ordenades per ordre alfabètic.

Presentació TFG

El TFG es presentarà en format electrònic i en paper en el model determinat per les directrius.

III. Dipòsit

Per a la defensa del TFG serà imprescindible el vistiplau del tutor o tutora, que ha de remetre un informe al coordinador del TFG en què conste la seua avaluació. Aquesta avaluació actuarà com una orientació per la comissió avaluadora, que pot tanmateix modificar-la, tant a l'alta com a la baixa, tot el que crega convenient.

Obtingut el vistiplau del tutor o tutora, l'estudiant o l'estudianta ha de carregar una versió electrònica del TFG en la plataforma electrònica SPI.

La data exacta en què finalitza el termini per a fer el dipòsit s'indicarà cada any a l'aula virtual de l'assignatura. Poden indicar-se ací, com a dades aproximades, el 31 de maig (per a la primera convocatòria) i el 30 de juny (segona convocatòria)

IV. Defensa

El TFG serà defensat en anglès davant una Comissió Avaluadora, composta per tres professors del Departament d'Economia de la Universitat Jaume I, entre els quals i, d'acord amb la normativa, no figurarà el tutor del treball. La durada de l'exposició no serà superior a 15 minuts, temps al qual s'afegirà el de la discussió posterior que susciten les preguntes i comentaris formulats pels membres de la comissió.

Les dates de defensa s'anunciaran en l'aula virtual de l'assignatura. Com a dades orientatives, pot dir-se ací que la defensa es farà en la tercera setmana de juny (primera convocatòria) i en la tercera setmana de julio (segona convocatòria).