EC1035 - Economia Regional i Urbana

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es basa en els següents criteris:

-. L'assignatura es concep com eminentment presencial, per la qual cosa es recomana l'assistència de l'alumnat a les classes.

-. El detall sobre el sistema d'avaluació i els diferents criteris per superar l'assignatura s'inclouran en un document en l'Aula Virtual, i s'explicaran amb detall el dia en què es realitze la presentació de l'assignatura. En tot cas, les activitats d'avaluació continua (Observació/execució de tasques i pràctiques, 30% de la nota)  NO són recuperables ja que es duran a terme al llarg del curs i exigeixen la participació activa de tot l'alumnat.

-. No cal obtindre una nota mínima en cap de les diferents activitats/proves que es realitzen, atés que la superació de l'assignatura requireix exclusivament que la nota conjunta siga igual o superior a cinc punts (sobre 10). 

-. Es considera que l'alumnat s'ha presentat a una convocatòria quan ha participat en l'avaluació continua al llarg del curs (primera convocatòria) o quan realitza l'examen escrit (segona o posteriors convocatòries)