EC1035 - Economia Regional i Urbana

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques

EP14 - Anàlisi de l’estructura, viabilitat i interconnexions dels distints sectors econòmics.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar la seua experiència i criteri per a analitzar les causes d’un problema i construir una solució més eficient i eficaç.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Expressar les pròpies idees de forma estructurada i intel·ligible, intervenint amb rellevància i oportunitat tant en situacions d’intercanvi, com en més formals i estructurades.

Examinar els sectors econòmics amb major ponderació en l’economia regional.

Conèixer les distintes polítiques sectorials del govern regional.

Analitzar els distints factors de l’avantatge comparatiu i competitiu dels sectors econòmics regionals.