EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El professorat explicarà en classe els continguts teòrics, amb suport de materials escrits o audiovisuals (en particular, notícies de premsa, models de contractes, textos legislatius, casos judicials, pàgines web d'interés, etc.), mentre que l'estudiantat podrà prendre apunts i debatre sobre la matèria que s'exposa. Existirà un aula virtual de l'assignatura.

L'estudiantat haurà de preparar l'examen escrit (que representa el 85 % de la nota) i realitzar el treball personal corresponent a les tasques pràctiques (que suposen el 15 % restant), els resultats de les quals s'entregaran i/o s'exposaran en les classes.