EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

85%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

L'assignatura està composta per dues parts amb igual importància a l'avaluació: Dret civil i Dret mercantil. La nota final serà la nota mitja de l'avaluació de cadascuna d'aquestes parts. A més a més, per a aprovar l'assignatura cal obtindre una nota mínima de 3 sobre 10 en cadascuna de les dues parts.

La nota de cadascuna de les parts s'obté amb l'adició de l'avaluació de les següents proves:

- Examen final, que representa el 85 % de la nota.

- Avaluació contínua, que representa el 15 % de la nota.

L'alumnat que no es presente a l'examen final serà qualificat com "no presentat", encara que haguera realitzat la o les tasques pràctiques.

EXAMEN

L'examen de l'assignatura serà tipus test (de resposta múltiple), tant la part de Dret civil com la part de Dret mercantil. En cas de suspendre en primera convocatòria una de les dues parts i aprovar l'altra, es guardaria per a la segona convocatòria la nota de la part aprovada.

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Pel que fa a l'avaluació contínua, aquesta consistirà en la realització de les activitats pràctiques que assenyale el professorat durant el període lectiu. Aquestes pràctiques no són recuperables en la segona convocatòria.