AE1039 - Gestió de la Qualitat

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA:  UNITATS DIDÀCTIQUES

Tema 1. Introducció a la qualitat i la excel.lencia en la gestió

Tema 2. La Gestió de la Qualitat Total (GQT)/Excel.lència en la gestió

Tema 3. El proces d’ introducció de la GQT

Tema 4. El model de les normes ISO 9000

Tema 5. El Model EFQM 

Tema 6. Extensió de la GQT cap a altres sistemas de gestió

TEMARI DE PRÀCTIQUES

Cada tema es complementa amb activitats pràctiques en l'aula amb el propòsit de consolidar els coneixements i les habilitats de l'estudiant. S'han preparat una sèrie d’ activitats pràctiques i resolució de problemes en l'àmbit de la gestió de la qualitat que l'estudiant ha de preparar seguint les instruccions del professorat. Les activitats pràctiques i les lectures a realitzar al llarg del curs s’aniran publicant en l'aula virtual de l'assignatura.