AE1039 - Gestió de la Qualitat

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Resolució de casos

20%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzará sobre 10 punts, tal com es resumeix tot seguit:

-Examen: es realitzarà un examen escrit per comprovar que s'han assolit els objectius d'aprenentatge previstos en l'assignatura.. Pondera un 50% a la nota final.

-Avaluació contínua: aquesta avaluació contínua pondera un 50% a la nota final, segons la següent distribució:

      Activitats prèvies entregables (no recuperables) (25%)

      Activitats a l'aula (25%)

S'exigeix un mínim de 5 punts sobre 10 com a nota global per superar l'assignatura. Per poder realitzar la mitjana de la nota de l'examen i de les activitats d'avaluació contínua s'exigeix haver obtingut en l'examen una qualificació mínima de 5 sobre 10. La nota de l'avaluació contínua es guarda fins a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic.

Es considerará PRESENTAT únicament si concorre alguna de les dues condicions següents: a) ha realitzat la prova final d'avaluació; b) ha realitzat, almenys, el 60% del conjunt d'activitats d'avaluació continua.