AE1030 - Implantació d'Estratègies Empresarials

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 58
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP05 - Crear, planificar, gestionar i dirigir les estratègies empresarials atenent els condicionants de l’entorn en què opera.

EP07 - Conèixer els conceptes d’indústria i entorn competitiu.

EP08 - Ser capaç de desenvolupar la iniciativa pròpia per a explotar noves oportunitats de negoci assumint els riscos que comporten.

EP09 - Planificar, gestionar i dirigir la política d’innovació de l’empresa.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’explicar la importància de l’entorn competitiu en l’estratègia empresarial

Organitzar i integrar mentalment diversos components de la realitat i explicar-la a través de models holístics (globals) .

Desenvolupar la capacitat per a proposar estratègies reeixides.

Conèixer les distintes opcions estratègiques que estan a l’abast de l’empresa actualment.

Conèixer la importància de la innovació en les estratègies empresarials.

Aplicar tècniques per a analitzar la viabilitat competitiva de noves idees de negoci.

Analitzar els distints elements que componen l’estratègia.

Abordar situacions noves o complexes en col·laboració amb altres fins a arribar a dissenyar un pla coherent amb accions concretes.