AE1028 - Direcció de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Les unitats didàctiques i temes a tractar en l'assignatura són:

Unitat didàctica 1: Introducció a la gestió de persones
Tema 1.- La co-evolució societat-organització-ésser humà i la gestió de persones
Tema 2.- La gestió integral de persones

Unitat didàctica 2: Polítiques bàsiques en la gestió de persones
Tema 3.- Procés de contractació
Tema 4.- Aprenentatge compartit
Tema 5.- L'avaluació de l'acompliment i la retribució
Tema 6.- La gestió de carreres i el desenvolupament professional