AE1028 - Direcció de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Conforme al caràcter teoricopràctic d'aquesta matèria, el seu desenvolupament alternarà tots dos aspectes, buscant la transformació del coneixement en competències lligades a la Direcció i Gestió de Recursos Humans. Les pràctiques inclouran tant tutories per part del professorat com el treball personal de l'alumnat.

En aquesta assignatura es planteja una avaluació formativa. Aquesta avaluació, realitzada durant el curs, considera l'aprenentatge com la construcció i desenvolupament de coneixements i competències per part de l'alumnat. Aquest tipus d'avaluació consisteix en la realització de treballs, presentacions, informes i exàmens durant el quadrimestre.

El curs es desenvoluparà al llarg d'una sèrie de sessions, en les quals es realitzaran tant activitats teòriques com pràctiques. Les sessions consistiran en la discussió de les principals idees i conceptes per part del professor i de l'alumnat; en el plantejament i resolució de qüestions a l'aula; en la lectura i anàlisi d'articles i casos per part de l'alumnat; en la realització d'exàmens, assajos, i debats; i en l'exposició i presentació de treballs i informes sobre els diferents temes del temari per part de l'alumnat. El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa de l'alumnat en les classes, sent el professor un mer guia per a la construcció i desenvolupament de coneixements i competències per part de l'alumnat.

Durant el curs s'analitzaran casos d'empreses i organitzacions, lectures, a més de vídeos vinculats a la direcció de recursos humans.