AE1028 - Direcció de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

37 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP03 - Planificar, gestionar i dirigir els recursos humans de les organitzacions.

Resultats d'aprenentatge

Participar i integrar-se en el desenvolupament organitzat d’un treball en grup, preveient les tasques, temps i recursos per a aconseguir els resultats desitjats.

Organitzar i integrar mentalment diversos components de la realitat i explicar-la a través de models holístics (globals) .

Conèixer, descriure i analitzar el concepte i la importància actual de la direcció de recursos humans.

Conèixer i aprofundir en les polítiques clàssiques de recursos humans: reclutament i selecció, formació, avaluació del rendiment, retribució i gestió de carreres.

Conèixer els tres enfocaments d’anàlisi i investigació de la direcció de recursos humans: universalista, contingent i configuracional, aprofundint en exemples concrets.

Abordar situacions noves o complexes en col·laboració amb altres fins a arribar a dissenyar un pla coherent amb accions concretes.