AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

PART DE DRET CIVIL


Tema 1: L'ordenament jurídic

1. El Dret. Concepte

2. La norma jurídica

3. Les fonts del Dret

4. L'aplicació de les normes

5. L'eficàcia de les normes

6. L'ordenament jurídic i les seues branques

 

Tema 2: El Dret civil

1. Concepte

2. El Codi civil i les lleis especials

3. Els Drets civils de les comunitats autònomes

 

Tema 3: La persona. El dret subjectiu

1. La persona

2. El dret subjectiu. Patrimoni. Negoci jurídic. Relació jurídica. Representació

 

Tema 4: L'obligació

1. Concepte. Tipus d'obligacions

2. Compliment de l'obligació

3. Les garanties de l'obligació

4. L'extinció de les obligacions

 

Tema 5: El contracte

1. El contracte: concepte i classes

2. Els elements o requisits esencials del contracte

3. Els efectes del contracte

4. La ineficàcia del contracte

5. La interpretació del contracte

 

Tema 6: Contractes en particular

1. La compravenda

2. La permuta

3. La donació

4. Els arrendaments. El leasing

5. Arrendaments de serveis i d'obra

 

Tema 7: Contractes en particular

1. El contracte de préstec

2. El contracte de dipòsit

3. La societat

4. El contracte d'afiançament

5. El contracte de mandat

6. El contracte de transacció

7. L'arbitratge

 

Tema 8: La responsabilitat civil extracontractual

1. Concepte i classes

2. Requisits de la responsabilitat extracontractual

3. La responsabilitat per fet d'altre

4. Responsabilitat pels danys causats per animals i coses

5. Responsabilitat objectiva

 

PART DE DRET MERCANTIL

 

Tema 9: Introducció i fonts

1. El concepte de Dret mercantil

2. Les fonts del Dret mercantil: 2.1. La legislació mercantil. 2.2. Els usos de comerç. 2.3. El Dret comú

3. La Constitució espanyola i el Dret mercantil

4. L'ordenament jurídic de la Unió Europea i la seua incidència en el Dret mercantil espanyol

 

Tema 10: L'empresari i l'empresa

1. L'empresari: 1.1. Concepte i classes d'empresaris. 1.2. Capacitat, prohibicions i incompatibilitats per a ser empresari. 1.3. La responsabilitat de l'empresari. 1.4. Els col·laboradors de l'empresari

2. L'empresa: 2.1. Concepte d'empresa i elements que la integren. 2.2. L'empresa com a objecte de negocis jurídics

 

Tema 11: L'estatut jurídic de l'empresari

1. La comptabilitat: 1.1. El deure de comptabilitat. 1.2. Els comptes annuals i els principis comptables. 1.3. L'auditoria de comptes

2. El Registre Mercantil: 2.1. Funcionament i organització. 2.2. La publicitat formal. 2.3. Els principis registrals

 

Tema 12: El Dret de la competència i la propietat industrial

1. El Dret de la competència: 1.1. El principi de lliure competència. 1.2. La defensa de la competència. 1.3. La competència deslleial. 1.4. La publicitat comercial

2. La propietat industrial: 2.1. Les invencions i el disseny industrial. 2.2. Els signes distintius

 

Tema 13: Teoria general de les societats mercantils i societats personalistes

1. El contracte de societat

2. Classes de societats

3. La societat colectiva: 3.1. Concepte i característiques. 3.2. Requisits de constitució. 3.3. Relacions jurídiques internes. 3.4. Relacions jurídiques externes. En especial, la responsabilitat dels socis pels deutes socials

4. La societat comanditària simple

 

Tema 14: Societats mercantils capitalistes

1. Qüestions generals sobre les societats anònimes i limitades

2. La constitució de les societats anònimes i limitades: 2.1. Requisits. 2.2. El capital social. 2.3. Les aportacions dels socis. 2.4. Les prestacions accesòries

3. Les accions i les participacions socials. Els drets individuals del soci i els drets de la minoria

4. Els òrgans socials: 4.1. La Junta General. 4.2. L'òrgan d'administració

5. Referència a les societats anònimes i limitades unipersonals

 

Tema 15: Dret concursal

1. Introducció al Dret concursal

2. Els pressupostos per a la declaració de concurs: 2.1. El pressupost subjectiu. 2.2. El pressupost objectiu. 2.3. El pressupost formal

3. Els efectes de la declaració de concurs

4. Els organs del concurs

5. Les masses del concurs: 5.1. La massa activa. 5.2. La massa passiva

6. Les solucions del concurs: 6.1. El conveni. 6.2. La liquidació

7. La qualificació del concurs