QU0919 - Química Inorgànica II

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

70%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

 

Introducció

L'avaluació de l'assignatura QI.II es realitzarà de la manera en què es detalla a continuacióAquesta manera d'avaluació pot alterar-se en situacions excepcionals i que estiguin degudament justificades pels estudiants.

Prova

Competencia a avaluar

% Ponderació per itineraris

 

 

A

 

 

Laboratori

 

 

 

Resolució d'ejercicios i problemes

 

 

Participació en tutoríes i seminarios

 

 

 

Examen Final 

CE1, CE2, CE3, CE6, CE7, CG4, CG1, CG5, CG2.

 

 

CE2, CE1, CE3, CG1, CG3

 

 

 

CE2, CE1, CE3, CG7, CG1, CG2, CG3

 

 

 

 CE2, CE1, CE3, CG1CG3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 70%

 

% Total

 

100%

 

Sistema de recuperació: Avaluació mitjançant prova escrita de tots els items anteriors.

 

 

 

 


-En l'examen final és obligatori obtenir una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 per poder aprovar l'assignatura.

- L'assistència a les classes de laboratori és de caràcter obligatori per poder aprovar l'assignatura. La nota de pràctiques de laboratori no es guarda per a anys successius. Per aprovar l'assignatura, es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 en les pràctiques de laboratori

- L'avaluació del laboratori es realitzarà de la manera següent:

*** La evaluación del laboratorio se realizará del siguiente modo:

 50%

 Quadern de laboratori

Informe de la pràctica de laboratori de cada sessió 

 

 

50%

 

Avaluació mitjançant examen escrit on s´haurà de superar el 5 per a fer mitjana.


Com a criteris de superació de l'assignatura:

A) Per aprovar l'assignatura cal que la qualificació global, després d'aplicar la ponderació de cada prova (laboratori, problemes, seminaris i examen final) sigui igual o superior a 5 punts (sobre 10). A més, és imprescindible obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) en la prova escrita final i en el de laboratori per a poder aplicar la ponderació i aprovar l'assignatura (prova excloent). Per a la resta de proves (seminaris i problemes) no s'exigeix ​​nota mínima.

B) Apareixerà com "PRESENTAT" en les actes, amb la qualificació corresponent, aquell estudiant que realitzi la prova escrita final. Els estudiants que no superin l'assignatura en la primera convocatòria podran realitzar una altra prova escrita final com a recuperació de la part de la prova final escrita y/o de laboratori, segons la qual hagin suspès, les quals seguirà tenint la mateixa ponderació i se'ls guardarà la nota obtinguda en les altres proves corresponents a l'avaluació contínua (nota de laboratori/teoria, problemes i tutories/seminaris), amb la seva ponderació  anterior.