Sistema d'avaluació

Proves escrites

90%

Participació en seminaris i tutories

10%

Criteris de superació

L’avaluació de l’assignatura consta de dues parts: el 90% de la nota s’obtindrà de la realització d’un examen de teoria i problemes. El 10%  restant correspondrà a l’avaluació del treball realitzat als seminaris i tutories, i inclourà una exposició oral d’aquest (o d'una part d’aquest treball).

Prova/evidència

1.- Examen teoricopràctic: 90%

2.- Treball en el seminari: 10%

Per a superar l'assignatura s'ha de tindre un mínim de 50 punts. No hi ha mínims en els diferents apartats de l'avaluació.

L'examen final en segona convocatòria tindrà un valor del 100%. És dir, no es tornarà a tindre en compte les qualificacions de l'avaluació contínua.

Competències a avaluar

Totes les genèriques i especifiques descrites en l’apartat de competències s'avaluaran en cada una de les proves.

Sistema de recuperació: un examen en la convocatòria extraordinària de juliol.

Criteris per a considerar-se presentat

Perquè un o una estudiant es considere presentat a l'assignatura s'ha de presentar a l'examen final oficialment convocat.