TI0958 - Traducció Especialitzada A2 (Espanyol)-A1 (Català)

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG02 - Resolució de problemes

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de recórrer a les fonts de documentació a l'abast de l'estudiant i utilitzar-les amb eficiència.

Ser capaç de recórrer a les eines i els recursos informàtics per a la traducció A2-A1 i utilitzar-les amb eficiència.

Ser capaç d'utilitzar el registre administratiu en català i en espanyol pel que fa a la qualitat i la normalització lingüística: aspectes lingüístics conflictius.

Ser capaç d'identificar els trets d'estil més prominents d'un text literari i de preveure els problemes de traducció a què donaran lloc.

Ser capaç d'aplicar les normes professionals de la traducció en l'àmbit editorial.

Ser capaç d'aplicar les normes professionals de la traducció administrativa en els àmbits: castellanoparlant i catalanoparlant.

Desenvolupar competències traductores tant des d'un punt de vista microtextual, prestant atenció al pla lèxic i gramatical, com macrotextual.

Aplicar apropiadament les tècniques i estratègies de la traducció.