TI0944 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

L’enfocament metodològic d’aquesta assignatura es fonamenta en l’aprenentatge interactiu en el qual hi participen tot els integrants del procés.

Es sustenta en tres principis fonamentals:

  1. La implicació i autonomia de l’estudiantat en el seu procés de formació com a futurs traductors.
  2. La utilització de metodologies actives.
  3. La actuació del professorat com a agent creador d’entorns d’aprenentatge que pretén estimular als alumnes en el seu procés de formació.

La naturalesa de l’assignatura és eminentment pràctica, tot i que en els temes dedicats a la caracterització del text literari i de la traducció literària s’introduiran nocions i termes especialitzats procedents de la teoria de la traducció o de la teoria literària per tal que la discussió siga més detallada.

Cal insistir en la importància del treball diari com a principi metodològic bàsic. Part del temps de classe podrà dedicar-se a traduir, però, en qualsevol cas, els estudiants hauran de documentar-se, analitzar els textos i completar les traduccions fora de l’aula. La revisió i correcció d’aquestes traduccions es realitzarà durant la classe i de manera col·lectiva. En aquest sentit, val a dir que la col·laboració i la participació activa dels estudiants serà imprescindible per al bon funcionament de la correcció.

Els materials i les eines estaran disponibles a l’Aula Virtual, un espai didàctic que es farà servir també per a lliurar les traduccions de classe i les obligatòries, així com per a obrir fòrums de debat sobre qüestions que puguen ser d’interés per als estudiants.