TI0944 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

A) La qualificació final es determinarà sobre la base dels següents apartats:


L'examen escrit de l'assignatura (70%) constarà de dues parts: prova final de l'assignatura (30%) i lliurament de dues traduccions avaluables (40%).

L’elaboració de treballs acadèmics (20 %) consistirà en les tasques d'avaluació contínua que es fan durant el curs.

El dossier (10 %) consistirà en el lliurament de d'altre tipus de tasques a través de l’aula virtual.

 

Per a superar l’assignatura en primera convocatòria, l’estudiantat s’haurà d’haver presentat a les dues parts de l’examen escrit. La mitjana de les dues parts de l’examen escrit haurà de ser igual o superior a 5. Si una/un estudiant no participa en l’elaboració de treballs acadèmics o en la carpeta d’aprenentatge o dossiers, podrà superar l’assignatura igualment, però aleshores la nota de l’examen escrit haurà de ser suficientment alta per a compensar la no participació en aquests dos apartats, o en un dels dos, ja que la nota final de l’assignatura sempre serà la mitjana ponderada dels tres apartats de l’avaluació.

 

En segona convocatòria, per a complir la normativa d'avaluació, l'examen constarà únicament de la prova final (70 %) i ja no tindrà en compte les notes de les traduccions avaluades. Es conservaràn les qualificacions referents al dossier els treballs acadèmics.

 

En aquesta assignatura el barem de referència per a l’avaluació serà el barem marc aprovat pel Consell de Departament de data 4 de juny de 2003 i reajustat el 24 de juny de 2003 (consulteu la web del Departament de Traducció i Comunicació, www.trad.uji.es).