TI0944 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

CG07 - Presa de decisions

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les convencions tipogràfiques pròpies de la llengua d'arribada pel que fa al diàleg i els guions.

Ser capaç de resoldre els problemes de traducció relacionats amb les referències culturals.

Ser capaç de resoldre els problemes de traducció relacionats amb els distints registres que poden aparèixer en un text literari.

Ser capaç de resoldre els problemes de traducció relacionats amb els dialectes geogràfics, socials i temporals.

Ser capaç de recórrer als recursos lexicogràfics específics de la traducció literària i utilitzar-los amb eficiència.

Ser capaç de recórrer a les fonts de documentació necessàries per a la comprensió de textos literaris, i utilitzar-les amb eficiència

Ser capaç de distingir els trets característics dels textos literaris i avançar en el coneixement de les claus per a la seua interpretació.

Ser capaç d'identificar els trets d'estil més prominents d'un text literari i de preveure els problemes de traducció a què donaran lloc.

Identificar les referències culturals que apareixen en un text i saber documentar-se sobre aquestes, si és necessari, amb el propòsit de determinar la seua funció estilística i traduir-les del mode més adequat possible.

Identificar els indicadors de camps especialitzats del discurs i saber documentar-se sobre aquests, si és necessari, amb el propòsit de determinar la seua funció estilística i traduir-los del mode més adequat possible.