TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (I)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

51 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

CG06 - Autonomia

CG07 - Presa de decisions

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

CG11 - Treball en equip

CG17 - Iniciativa i esperit emprenedor

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d'organitzar el contingut d'un text de composició pròpia en Llengua B.

Ser capaç d'identificar i ser capaç de comprendre el funcionament de distints tipus textuals.

Ser capaç d'aplicar coneixements enciclopèdics a la interpretació de textos en Llengua B.

Reconèixer el funcionament dels mecanismes de cohesió i coherència en textos escrits. 

Manejar obres de referència bàsiques i recursos electrònics.

Incrementar els coneixements gramaticals des d'un punt de vista contrastiu amb la Llengua A.

Consolidar i incrementar els coneixements lèxics des d'un punt de vista contrastiu amb la Llengua A.

Aplicar diverses estratègies de lectura a textos en llengua B.