TI0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Mapa conceptual

10%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

a) L'avaluació es duu a terme traient la mitjana de la nota obtinguda en la primera part (Bloc I) i en la segona part del curs (Bloc II).

Per a superar l'assignatura s'han de complir els següents requisits:

• Obtenir una nota mitjana global de 5 o més.

• Obtenir en cadascun dels dos blocs una nota de 4 o més.

b) L'estudiantat ha de presentar-se obligatòriament a l'examen final dels dos blocs per a constar com a «Presentat/da». Es considera com a «No presentat/da» l'alumnat que no realitzi l'examen escrit d’alguna de les dues parts.

En cas que l'examen d'una de les parts estigui aprovada i el de l'altra no, es guardarà la nota de la part aprovada per a la següent convocatòria.

La resta d'activitats no són recuperables, i es duran a terme durant el semestre en què s'impareix la docència.

En la segona convocatòria es guardarà la nota de les activitats de la primera convocatòria.

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.