TI0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

La nota mínima que cal obtenir per superar les diferents proves és 5. Cadascuna de les dues parts que consta l'examen haurà de superar-se amb un 4'5 per tal que es faça la mitjana.

Per tal que l'estudiant es considere presentat a una convocatòria ha d'haver fet l'examen i, llevat de casos excepcionals (prèviament valorats amb el professor), haver lliurat les tasques de l'avaluació formativa.

En cas de no haver realitzat o no haver superat les tasques avaluables programades durant el curs, en la segona convocatòria l'examen valdrà el 100% de la nota final.