PU0940 - Comunicació Política

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

40%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Procés d'avaluació entre estudiants

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les sesions (totes combinen bloc teòric i pràctic) i al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova. Aquestes proves es detallen a continuació:

  • Elaboració de treballs acadèmics (30%). Prova individual (P1) i en grup (P3). Recuperables en segona convocatòria.
  • Resolució de Casos (40%) Proves en grup (P2 i P4). Recuperables en segona convocatòria.
  • Presentacions orals i pòsters (10%) i Procés d'avaluació entre estudiants (15%). Posada en comú de resultats de les practiques en grup (P2-P4). No recuperables en segona convocatòria.
  • Observació/execució de tasques i pràctiques (5%). La prova consisteix en l'assistència al seminari i la realització d'un exercici individual. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5. Recuperable en segona convocatòria: el/la alumne/a haurà de proposar una ponència relacionada amb l'assignatura i, una vegada confirmada la seua validesa pel professor/a, fer el treball corresponent.

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui presente exercicis corresponents als sistemes d'avaluació "elaboració de treballs acadèmics" o “resolució de casos”, o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.