PU0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

El TFG en el Grau de Publicitat i Relacions Públiques s'haurà de vincular a una de les següents línies:

a) Iniciació a la investigació científica en l'àmbit de la comunicació publicitària i corporativa.

Consistirà en l'elaboració d'un article científic (destinat a una revista especialitzada en Ciències de la Comunicació i/o Comunicació Publicitària i Relacions Públiques), o una ponència (destinada a un Congrés sobre Comunicació i Publicitat). Aquesta modalitat de TFG es defineix com un treball científic de caràcter empíric mitjançant l'aplicació de tècniques quantitatives i/o qualitatives. També podrà ser un treball resultant de l'ús de fonts secundàries. L'extensió serà de 18.000 paraules i es redactarà mitjançant un interlineat de 1,5 i amb un cos de lletra de 12 Arial. L'estructura del TFG respondrà als apartats propis d'un article científic (introducció, objectius i hipòtesis, marc teòric o estat de la qüestió, metodologia, resultats, conclusions i bibliografia). També s'haurà de presentar en anglès un bloc del TFG. La realització del TFG en aquesta línia haurà de ser sempre de manera individual. En el document "Instruccions" disponible a l'aula virtual podràs conèixer específicament els requeriments del procés.

b) Desenvolupament de projectes professionals de creació d'iniciatives o empreses de comunicació publicitària i corporativa. 

Consistirà en l'elaboració d'un pla de negoci complet que es base en una idea innovadora, aplicable i viable, sobre algun tipus d'aplicació o negoci relacionat amb l'àmbit de la comunicació publicitària i corporativa. Aquesta modalitat de TFG pretén explotar l'esperit emprenedor de l'alumnat i potenciar la seua capacitat per a la creació d'oportunitats d'autoocupació. Per tant, el criteri fonamental d'aquesta línia serà la seua aplicació professional. L'extensió del treball serà de 25.000 paraules i es redactarà mitjançant un interlineat de 1,5 i amb un cos de lletra de 12 Arial. També s'haurà de presentar un resum del projecte en anglés. L'estructura del TFG respondrà als apartats propis d'un pla de negoci i a la formulació d'una proposta empresarial. No s'exigirà l'engegada de la proposta plantejada, ja que es tracta de l'elaboració d'un projecte. La realització del TFG en aquesta línia podrà ser individual o col·lectiva, encara que no s'admetran treballs integrats per grups de més de 3 persones. Els treballs elaborats per dos o tres més persones requeriran un desenvolupament específic. En el document "Instruccions" disponible a l'aula virtual podràs conèixer específicament els requeriments del procés.

c) Elaboració d'un producte comunicatiu viable i aplicable a una organització (empresa o institució).

El treball consistirà en l'estudi d'una empresa o institució per a elaborar un producte comunicatiu per a la mateixa (polítiques de comunicació interna i externa, desenvolupament i explicació de totes les fases d'implementació i tècniques que es van a desenvolupar per a la mateixa, cronograma d'execució, objectius a arribar a, etc.) El treball tindrà una extensió 25.000 paraules i es redactarà mitjançant un interlineat de 1,5 i amb un cos de lletra de 12 Arial. També s'haurà de presentar un resum de la proposta en anglés. La realització del TFG en aquesta línia podrà ser individual o col·lectiva, encara que no s'admetran treballs integrats per grups de més de 2 persones. Els treballs elaborats per dues persones requeriran un desenvolupament específic. En el document "Instruccions" disponible a l'aula virtual podràs conèixer específicament els requeriments del procés.