PU0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

El Treball de Final de Grau (TFG) és el resultat d'un treball autònom de l'alumnat, realitzat sota la tutela d'un professor o professora. El procediment docent per a l'elaboració del TFG es pot resumir en els següents ítems:

1. La comissió de titulació ha d’aprovar i publicar una proposta amb els temes que l’alumnat pot elegir per a realitzar el TFG, així com del personal docent tutor i dels criteris d’assignació. 

2. L’assignació del tema i del tutor/tutora correspon a la persona responsable del TFG del títol, i només té validesa en el curs  acadèmic en què es troba matriculat l’alumnat.

3. La titulació ha de publicar la relació amb les adjudicacions definitives a cada estudiant/estudianta del tutor/tutora i del tema del TFG.

4. El tutor/a és responsable d’exposar a l’alumnat les característiques del TFG, d’assistir i orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d’emetre un informe del treball que haja tutelat abans de la presentació. 

5.El TFG s’ha de defensar davant d’un tribunal avaluador constituït conforme a la normativa en vigor.

6. L’acte de defensa consisteix en una exposició oral del TFG, que ha de ser pública, després de la qual el tribunal pot realitzar consideracions i preguntes a les quals ha de respondre l’alumnat.

7. El títol compta amb l’aplicació de TFG (SPI) disponible en IGLU per a la gestió de l’assignació de tutor/a i la presentació dels treballs.

8. La preparació i presentació dels treballs ha de seguir les directius del Llibre d’Estil del Grau, disponible en l’aula virtual de l’assignatura.